*/ ?>

Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Obezbjeđenje kvaliteta i zaštite životne sredine

Standard ISO 14001:2004 ili Sistem menadžmenta zaštite životne sredine je upravljanje uticajima kompanije ili organizacije na životnu sredinu, a rezultat je prenaglašene potrebe tržišta za očuvanjem iste.

Implementacijom ISO 14001:2004 se utvrđuje koji od radnih procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mjere za ostvarenje tih ciljeva. Kao kompanija koja je svjesna svoje odgovornosti za obezbjeđenje zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, Rafinerija ulja Modriča aktivnosti identifikovanih procesa planira u skladu sa zahtjevima implementiranog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Naša kompanija primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001:2004 u cilju:

  • upravljanja svojim procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana,
  • eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata, u Rafineriji se razmatraju opšte grupe aspekata:

  • emisije u vazduh,
  • ispuštanja u vodu,
  • ispuštanje u zemljište.
  • korišćenje resursa (voda, el.energija, sirovine, i sl.),
  • incidentne situacije.

Takođe, aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine Rafinerija zasniva i na zahtjevima EKOLOŠKE DOZVOLE koju posjeduje od maja 2010. godine.

Ispuštanja u vazduh, vodu i zemljište pratimo u skladu sa zakonkom regulativom Republike Srpske. Dodatno, u sopstvenoj akreditovanoj Ispitnoj laboratoriji pratimo kvalitet prečišćene otpadne vode koju ispuštamo u površinski recipijent.

Kontrolišemo i kvalitet dimnih gasova iz postrojenja za sagorjevanje sopstvenim TESTO 350 XL uređajem za mjerenje sastava dimnih gasova.

Takođe, u cilju rješavanja problema otpadnog materijala koji se generiše aktivnostima različitih procesa, imamo razvijenu saradnju i ugovorom definisane obaveze ekološki prihvatljivog zbrinjavanja otpada sa ovlaštenim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Zbog velikog skladišnog kapaciteta i posjedovanja postrojenja za mehanički tretman rabljenih ulja, Rafinerija je u mogućnosti da iste prikuplja i obrađuje.Takođe posjedujemo i DOZVOLU ZA UPRAVLJANJE OTPADOM izdatu od strane resornog Ministarstva Republike Srpske.

Osnovu za planiranje poboljšanja zaštite životne sredine kao i za uspostavljanje posebnih ciljeva i programa upravljanja zaštitom životne sredine predstavlja Politika zaštite životne sredine.

Kao rezultat proklamovane Politike z.ž.s., Rafinerija je razvila i na tržište plasirala proizvode koji u potpunosti zadovoljavaju stroge ekološke zahtjeve tržišta ( OPTIMA ECO, TESTEROL).

Planirane aktivnosti u ovoj oblasti podrazumjevaju nastavak realizacije ekoloških projekata, praćenje, usvajanje i razradu zakonskih propisa i standarda kao i usklađivanje rada Rafinerije sa istim, smanjenje broja akcidenata i negativnog uticaja na životnu sredinu i jačanje industrijske bezbjednosti.