Landing image
Стандард и квалитет

Производи Рафинерије уља Модрича сачували су своју позицију на тржиштима захваљујући квалитету који одговара спецификацијама, цертификатима и аппровал-има (одобрењима) водећих свјетских произвођача аутомобила.

Тржишна позиција загарантована је стратешким плановима, усавршавању технологије и проширењу асортимана.

Техничка подршка, развојни тим и лабораторијска контрола чувари су квалитета производа Рафинерије уља Модрича.

Општеприхваћено опредјељење запослених јесте унапријеђење квалитета производа у циљу обезбјеђења:

 • квалитета и сигурности производа који мора испуњавати захтјеве, потребе и очекивања купаца,
 • постизање и одржавање квалитета производа у складу са признатим стандардима и нормама кроз повећање ефективности и ефикасности,
 • система повратних информација од купаца са циљем истраживања и анализе захтјева и могућности њихове реализације,
 • унапређење квалитета добављача и успостављање партнерских односа са циљем континуираног квалитетног снабдијевања.

Пратећи овај приступ, Рафинерија уља Модрича, се одазвала позиву тржишта и систем пословања уредила у складу са захтјевима међународних стандарда за системе управљања.

Стандарди:

БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Како би се осигурао квалитет производа који се испоручује крајњим купцима и како би се на захтјев купаца могао провјерити квалитет производа који се пласирају на тржиште и задовољити захтјеве важећих прописа у погледу квалитета производа, заштите потрошача, безбједности и заштите околине, Рафинерија уља Модрича током 2002. године покреће активности на акредитовању испитне лабораторије (по захтјевима стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006), како за властите потребе тако и за потребе купаца изван матичног предузећа.

Испитна лабораторија је Сертификат о акредитацији (Но. ЛИ-09-01) добила 2004. године, 2008. године је извршена И реакредитација, у јуну 2012. године, ИИ реакредитација, а крајем маја 2016. године, ИИИ реакредитација Испитне лабораторије.

Испитна лабораторија испуњава захтјеве стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006 у погледу оспособљености за обављање физичко-хемијских испитивања течних нафтних горива, нафтних производа, кочионих течности, расхладних течности и воде. Сертификат важи до 14.7.2020. године.

Систем управљања квалитетом ИСО 9001

Рафинерија уља Модрича је успоставила, документовала, имплементирала и стално унапређује Систем менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда ИСО 9001. Управљање квалитетом у Рафинерији уља Модрича је засновано на процесном приступу у управљању при чему су идентификовани сви процеси који имају утицај на квалитет производа и квалитет пословања предузећа. На тај начин документацијом система менаџмента квалитетом су обухваћене активности кључних процеса као што су:

 • процес управљања организацијом (утврђивање контекста организације, лидерство, планирање, управљање квалитетом, заштитом на раду, заштитом животне средине и заштитом од пожара),
 • процес реализације производа (набавка, развој, производња базних уља и парафина и производња мазива),
 • процес подршке (енергетика, одржавање и ремонт, лабораторијско испитивање, управљање људским ресурсима и складиштење).

Захтјеви стандарда ИСО 9001, у Рафинерији уља Модрича, су примјењиви на:

 • пружање услуге развоја и производње моторних и индустријских уља, мазивих масти и функционалних течности,
 • пружање услуге развоја и производње базних уља и парафина.

Ресертификација према захтјевима стандарда ИСО 9001 је извршена у јуну 2021 године. Сертификат важи од 11.07.2021. године. до 10.07.2024 године.

Систем управљања заштитом животне средине ИСО 14001

Рафинерија уља Модрича примјењује систем менаџмента заштитом животне средине усаглашен са захтјевима ИСО 14001 у циљу:

 • управљања процесима на начин да се испуне захтјеви важећих закона и прописа из области заштите животне средине,
 • елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину.

Захтјеви стандарда ИСО 14001, у Рафинерији уља Модрича, су примјењиви на:

 • пружање услуге развоја и производње моторних и индустријских уља, мазивих масти и функционалних течности,
 • пружање услуге развоја и производње базних уља и парафина.

Ресертификација према захтјевима стандарда ИСО 14001 је извршена у јуну 2021 године. Сертификат важи од 11.07.2021. године. до 10.07.2024 године.

РЕАЦХ

Рафинерија уља Модрича осигурава континуирано присуство на тржишту ЕУ, а испуњавање свих прописа који произилазе из РЕАЦХ Уредбе о регистрацији хемијских супстанци у производима гаранција су да се задовољавају сви критеријуми из области заштите околине и људског здравља, као и кретања хемикалија и хемијских производа.

Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду ИСО 45001

Систем менаџмента безбједношћу и здрављем на раду у Рафинерији уља Модрича обезбјеђује:

- елиминисање или смањење ризика за запослене и друге заинтересоване стране које могу бити изложене ОХ&С ризицима повезаним са њиховим активностима,

- одржавање и стално побољшање система управљања ризицима по безбједност и здравље људи,

- осигурање усаглашености рада Рафинерије са ОХ&С политиком и циљевима.

Захтјеви стандарда ИСО 45001, у Рафинерији уља Модрича, су примјењиви на:

 • пружање услуге развоја и производње моторних и индустријских уља, мазивих масти и функционалних течности,
 • пружање услуге развоја и производње базних уља и парафина.

Прва сертификација Система управљања заштитом здравља и безбједношћу на раду у Рафинерији уља Модрича је извршена 2014. године. Сертификација према захтјевима ИСО 45001 је извршена 2020. године, а сертификат важи до 11.10.2023. године.