Landing image
Основне информације о мазивима
Вискозност (Висцоситy) По дефиницији то је унутрашње трење или отпор кретању дјелића флуида под дејством неке силе.
Динамичка вискозност (Дyнамиц Абсолуте Висцоситy) Дефинише се код јаког смицања и великог градијента брзине у флуиду. Изведене јединице су: Паскал секунда, Па·с, и милипаскал секунда, мПа·с, раније се користила јединица центи Поаз: цП = 1 мПа·с. Мјери се по АСТМ Д 2983.
Кинематска вискозност (Кинематиц Висцоситy) Представља однос динамичке вискозности и густине на датој температури: м2/с и мм2/с. Раније се користила јединица центи Стокс: 1 цСт = 1 мм2/с. Кинематска вискозност се одређује по еквивалентним методама: ИСО 3104; АСТМ Д 445; ДИН 51562; ЈУС Б.Х8.022.
Привидна вискозност (Аппарент Висцоситy)

Описује понашање флуида на ниским температурама, а одређује се на уређају који симулира стартовање у хладним условима (ЦЦС -Цолд Цранкинг Симулатор: симулатор покретања охлађених дијелова). Опис уређаја је у стандардним методама: ДИН 51377 и АСТМ Д 2602.


До повећања вриједности вискозности уља може доћи због:
- повећане количине чађи у уљу
- оксидације и полимеризације појединих угљиководоника присутних у уљу.


До смањења вриједности вискозности може доћи због разрјеђења горивом и деградације импрувера.

Индекс вискозности (Висцоситy Индеx)

Промјена вискозности (мазивих уља и свих других флуида) на промјену температуре је у техници врло важна и оцјењује се индексом вискозности. Када флуид има високе вриједности индекса вискозности (преко 100) онда је такав флуид мање подложан промјенама вискозности са промјеном температуре. Као примјер можемо узети хидрауличке пумпе, компресоре и друге струјне машине: ако флуид мијења вискозност са промјеном температуре, онда на ниским температурама велика вискозност може довести до хаварије пумпи, амортизера и других виталних склопова. (Мултиградни флуиди индекса вискозности преко 130 могу се користити током цијеле године. Остали морају бити обиљежени као једносезонски). Ово својство описано је стандардима методама: ИСО 2909; АСТМ Д 2270; ЈУС Б.Х8.024.


Промјена индекса вискозности код узорка моторног уља јавља се као посљедица промјена вискозности на 40 ОЦ и 100 ОЦ. До пада долази услед деградације импрувера индекса вискозности. Уколико је приликом производње моторног уља употријебљен квалитетан импрувер код кога приликом рада не долази до деградације и уље ће дуго задржати почетне вриједности вискозности и индекса вискозности. Уколико се ради о испитивању непознатог узорка уља ова карактеристика нам може рећи да ли се ради о мултиградном или моноградном уљу.

Густина (Денситy) Запреминска маса (по ИСО) или густина хомогене материје представља однос масе и запремине на одређеној температури. За нафту се у ЕУ узима 15 ОЦ, а у англосаксонској литератури 60 ОФ (14.56 ОЦ). Густина нафте и деривата се одређује стандардним методама: ИСО 3675; АСТМ 1298; ДИН 51757; ЈУС Б.Х8.015.
Релативна густина (Релативе Денситy) Представља однос према густини неке стандардне супстанце (врло често је то густина дестилисане воде на +4 ОЦ, па се она узме за јединицу).
У нафтној привреди САД се користе АПИ степени који се добију као релативна вриједност густине измјерене на 60 ОФ, а према овом обрасца: АПИ = (141,5 / густина на 60 ОФ ) – 131,5. АПИ степени се одређују методом АСТМ Д 287.
Тачка паљења (Фласх Поинт)

То је температура (у ОЦ) до које треба загријати флуид да би се упалио отвореним пламеном. Важна је као мјера испарљивости и опасности од пожара. За мазива уља се одређује стандардним методама: ИСО 2592; АСТМ Д 92; ИП 36; ДИН 51376.


Провјера тачке паљења нам показује да ли је у уљу присутно гориво. Присуство горива доводи до пада тачке паљења, а узрок може бити истрошеност клипно-цилиндарског склопа, као и неправилно подешен систем за убризгавање горива.

Тачка замућења (Цлоуд Поинт) Представља температуру (ОЦ) при којој се у охлађеном флуиду (мазиву) јаве први кристали парафина. До тада бистро уље, почиње да се мути. Одређује се по методи ИСО 3016 и ДИН 51597; ЈУС Б.Х8.034.
Тачка течења (Поур Поинт) Представља ону температуру (ОЦ) на којој се при хлађењу флуида под одређеним условима испитивања може још увек уочити течење. Температура на којој се, у датом кратком временском интервалу, више не уочава течење је тачка стињавања. Код парафинских уља течење спречавају кристали парафина. Тачке течења и стињавања се одређују методама: ИСО 3016; АСТМ Д 97; ДИН 51597; ЈУС Б.Х8.034.
Испарљивост (Волатиллитy) Представља количину флуида која испари у прописаном времену и на прописаној температури. Одређује се по методама: АСТМ Д 943; ДИН 51581 (Ноацк Тест).
Киселински број (Тотал Ацид Нумбер – ТАН)

Представља мјеру киселости флуида. Одређује се истим методама као неутрализациони број у мгКОХ/г узорка. Титрација се не завршава при истој пХ вриједности па је за исти узорак ова вриједност обично мања.


Укупан киселински број ТАН (Тотал ацид нумбер) је величина која нам показује да ли је у уљу усљед оксидације дошло до стварања киселих продуката сагоријевања. Овај број се током рада повећава, а највећа дозвољена вриједност је 5 или када се приближи вриједности ТБН-а.

Укупни базни број (Тотал Басе Нумбер – ТБН):

Представља мјеру алкалности настале од свих материја у флуиду које показују базне реакције. Изражава се у мгКОХ/г узорка. Одређује се методама: ИСО 3771; АСТМ Д 2896 и 664; ИП 276 и 177; ДИН ЕН 55.


ТБН (Тотал Басе Нумбер) обезбјеђује заштиту мотора од утицаја различитих корозивних продуката сагоријевања као и продуката оксидације и нитратације. За оцјену степена истрошености уља вриједност ТБН-а не смије пасти испод 50% вриједности свјежег уља. Уколико немамо нов узорак и не знамо почетну вриједност овај број се пореди с ТАН-ом и уколико су им вриједности приближне уље се мора замијенити. Нагли пад овог броја може да буде последица кориштења горива лошег квалитета (са великим процентом сумпора).

Садржај пепела (Асх Цонтент) Представља мјеру садржаја једињења метала и других неорганских компонената у уљу. Узорак се сагоријева по стандардном поступку и мјери садржај пепела по методама: ИСО 3987; АСТМ Д 874; ДИН 51768 и 51450. Ако се врши само сагоријевање онда је то оксидни пепео. Када се он третира сумпорном киселином добије се сулфатни пепео. Сулфатни пепео обично даје представу о садржају адитива (на бази метала Ца, Мг, Зн, Ба и др.) у флуиду. Методе: оксиди ДИН ЕН 7; сулфати ДИН 51575; гвожђе ДИН 51397; Ба, Ца, Зн по методи ДИН 51391; манган ДИН 51431; хлор ДИН 51577; фосфор АСТМ Д 1091; олово АСТМ Д 810; Сн, Си, Ал по АСТМ Д 811.
Садржај воде (Wатер Цонтент)

Садржај воду у флуидима се мјери по методам ДИН 51777 у ппм (дијелова на милион) или мг/кг. До појаве воде у уљу може доћи усљед:
- кондензације у току рада мотора (често вожња у градским условима, кратке релације на којим мотор не постигне радну температуру),
- цурење из система за хлађење због оштећених заптивки, пукотине у блоку мотора или због недовољно притегнуте главе мотора.


Према подацима доступним у литератури дозвољена количина воде у уљу је до 0,2 %.

Метали хабања (Wеар металс) Овом анализом се одређује присуство метала у уљу. Честице метала у уљу су јако абразивне и њихово присуство повећава хабање, а доводи и до убрзања процеса оксидације уља. У току лабораторијског испитивања врши се одређивање количине Фе (жељеза), Цр (хрома), Цу (бакра), Ал (алуминијума), Пб (олова), Сн (калаја). Метали који указују на потрошеност адитива су: Зн (цинк), Ца (калцијум), Ба (баријум), Мг (магнезијум). Уколико се у уљу појави већа количина На (натријум), К (калијум) или Б (бор) можемо сумњати на продор расхладне течности, јер се ови елементи налазе у расхладној течности. Повећан садржај Си (силицијум) или Ца (калцијум), који потичу из ваздуха (прашина) указује на неисправност филтера за ваздух.
ФТ-ИР: Продукти оксидације Органски спојеви, који су саставни дио мазива, при повишеним температурама и притисцима, а уз присуство кисеоника из ваздуха оксидирају при чему настају спојеви као што су: кетони, алдехиди, естери и киселине. Настале органске киселине се неутралишу адитивима који су саставни дио моторног уља, при чему се ти адитиви троше. Стварање киселих продуката доприноси згушњавању уља (повећање вискозитета) као и корозији металних дијелова. Утврђивање степена оксидације врши се примјеном ФТ-ИР спектрофотометрије.
Продукти нитратције Када се органски спојеви излажу дејству повишених температура и притисака у присуству азота и кисика, као што је то случај код мотора, долази до стварања азотних оксида као што су: НО, НО2 и Н2О4. С кондензованом водом стварају азотну киселину или се вежу за друге органске спојеве који доприносе згушњавању и стварању лакова на металним површинама. Висок ниво нитратације може указивати на неправилно подешен однос гориво / ваздух.
Сулфатација Продукти настали оксидацијом сумпора присутног у гориву при чему се стварају сумпорни оксиди СО2 и СО3 који у реакцији с водом стварају сумпорну киселину. Ови продукти доприносе стварању талога и лакова, а изазивају и корозију металних дијелова.
Чађ Повећана количина чађи у уљу може бити посљедица лошег сагоријевања горива. Код ЕГР (Еxхауст Гас Рецирцулатион) мотора један дио гасова с издувне гране се враћа у мотор чиме се у процес сагоријевања уводи одређена количина чађи и смање температура сагоријевања у мотору, што доприноси настајању чађи. Зато је код анализе уља из ових мотора појава већих количина чађи донекле и очекивана. Код свих других мотора она указује на проблеме у раду (непотпуно сагоријевање).
АПИ – (Америцан Петролеум Институте) Амерички нафтни институт је највеће америчко удружење произвођача нафте и природног плина. Представља око 625 корпорација укључених у производњу, прераду , дистрибуцију и остале дјелатности везане за нафтну индустрију.
АЦЕА - (Ассоциатион дес Цонструцтеурс Еуропéенс д’Аутомобилес) Представља удружење европских произвођача возила, које је 1991. године наслиједило пријашњи ЦЦМЦ (Цомите дес Цонструцтеурс д`Аутомобилес ду Марцхе Цоммун) и преузело ЦЦМЦ спецификације. Прве АЦЕА спецификације за моторна уља издате су крајем 1995. Год под ознаком АЦЕА Еуропеан Оил Сеqуенцес 1996.
Вискозност (Висцоситy) По дефиниције то је унутрашње трење или отпор кретању дјелића флуида под дејством неке силе.
Динамичка вискозност (Дyнамиц Абсолуте Висцоситy) Дефинише се код јаког смицања и великог градијента брзине у флуиду. Изведене јединице су: Паскал секунда, Па·с, и милипаскал секунда, мПа·с, раније се користила јединица центи Поаз: цП = 1 мПа·с. Мјери се по АСТМ Д 2983.
Кинематска вискозност (Кинематиц Висцоситy) Представља однос динамичке вискозности и густине на датој температури: м2/с и мм2/с. Раније се користила јединица центи Стокс: 1 цСт = 1 мм2/с. Кинематска вискозност се одређује по еквивалентним методама: ИСО 3104; АСТМ Д 445; ДИН 51562; ЈУС Б.Х8.022.
Привидна вискозност (Аппарент Висцоситy)

Описује понашање флуида на ниским температурама, а одређује се на уређају који симулира стартовање у хладним условима (ЦЦС -Цолд Цранкинг Симулатор: симулатор покретања охлађених дијелова). Опис уређаја је у стандардним методама: ДИН 51377 и АСТМ Д 2602.


До повећања вриједности вискозности уља може доћи због:
- повећане количине чађи у уљу
- оксидације и полимеризације појединих угљиководоника присутних у уљу.


До смањења вриједности вискозности може доћи због разрјеђења горивом и деградације импрувера.

Индекс вискозности (Висцоситy Индеx)

Промјена вискозности (мазивих уља и свих других флуида) на промјену температуре је у техници врло важна и оцјењује се индексом вискозности. Када флуид има високе вриједности индекса вискозности (преко 100) онда је такав флуид мање подложан промјенама вискозности са промјеном температуре. Као примјер можемо узети хидрауличке пумпе, компресоре и друге струјне машине: ако флуид мијења вискозност са промјеном температуре, онда на ниским температурама велика вискозност може довести до хаварије пумпи, амортизера и других виталних склопова. (Мултиградни флуиди индекса вискозности преко 130 могу се користити током цијеле године. Остали морају бити обиљежени као једносезонски). Ово својство описано је стандардима методама: ИСО 2909; АСТМ Д 2270; ЈУС Б.Х8.024.


Промјена индекса вискозности код узорка моторног уља јавља се као посљедица промјена вискозности на 40 ОЦ и 100 ОЦ. До пада долази услед деградације импрувера индекса вискозности. Уколико је приликом производње моторног уља употријебљен квалитетан импрувер код кога приликом рада не долази до деградације и уље ће дуго задржати почетне вриједности вискозности и индекса вискозности. Уколико се ради о испитивању непознатог узорка уља ова карактеристика нам може рећи да ли се ради о мултиградном или моноградном уљу.

Густина (Денситy) Запреминска маса (по ИСО) или густина хомогене материје представља однос масе и запремине на одређеној температури. За нафту се у ЕУ узима 15 ОЦ, а у англосаксонској литератури 60 ОФ (14.56 ОЦ). Густина нафте и деривата се одређује стандардним методама: ИСО 3675; АСТМ 1298; ДИН 51757; ЈУС Б.Х8.015.
Релативна густина (Релативе Денситy) Представља однос према густини неке стандардне супстанце (врло често је то густина дестилисане воде на +4 ОЦ, па се она узме за јединицу).
У нафтној привреди САД се користе АПИ степени који се добију као релативна вриједност густине измјерене на 60 ОФ, а према овом обрасца: АПИ = (141,5 / густина на 60 ОФ ) – 131,5. АПИ степени се одређују методом АСТМ Д 287.
Тачка паљења (Фласх Поинт)

То је температура (у ОЦ) до које треба загријати флуид да би се упалио отвореним пламеном. Важна је као мјера испарљивости и опасности од пожара. За мазива уља се одређује стандардним методама: ИСО 2592; АСТМ Д 92; ИП 36; ДИН 51376.


Провјера тачке паљења нам показује да ли је у уљу присутно гориво. Присуство горива доводи до пада тачке паљења, а узрок може бити истрошеност клипно-цилиндарског склопа, као и неправилно подешен систем за убризгавање горива.

Тачка замућења (Цлоуд Поинт) Представља температуру (ОЦ) при којој се у охлађеном флуиду (мазиву) јаве први кристали парафина. До тада бистро уље, почиње да се мути. Одређује се по методи ИСО 3016 и ДИН 51597; ЈУС Б.Х8.034.
Тачка течења (Поур Поинт) Представља ону температуру (ОЦ) на којој се при хлађењу флуида под одређеним условима испитивања може још увек уочити течење. Температура на којој се, у датом кратком временском интервалу, више не уочава течење је тачка стињавања. Код парафинских уља течење спречавају кристали парафина. Тачке течења и стињавања се одређују методама: ИСО 3016; АСТМ Д 97; ДИН 51597; ЈУС Б.Х8.034.
Испарљивост (Волатиллитy) Представља количину флуида која испари у прописаном времену и на прописаној температури. Одређује се по методама: АСТМ Д 943; ДИН 51581 (Ноацк Тест).
Киселински број (Тотал Ацид Нумбер – ТАН)

Представља мјеру киселости флуида. Одређује се истим методама као неутрализациони број у мгКОХ/г узорка. Титрација се не завршава при истој пХ вриједности па је за исти узорак ова вриједност обично мања.


Укупан киселински број ТАН (Тотал ацид нумбер) је величина која нам показује да ли је у уљу усљед оксидације дошло до стварања киселих продуката сагоријевања. Овај број се током рада повећава, а највећа дозвољена вриједност је 5 или када се приближи вриједности ТБН-а.

Укупни базни број (Тотал Басе Нумбер – ТБН):

Представља мјеру алкалности настале од свих материја у флуиду које показују базне реакције. Изражава се у мгКОХ/г узорка. Одређује се методама: ИСО 3771; АСТМ Д 2896 и 664; ИП 276 и 177; ДИН ЕН 55.


ТБН (Тотал Басе Нумбер) обезбјеђује заштиту мотора од утицаја различитих корозивних продуката сагоријевања као и продуката оксидације и нитратације. За оцјену степена истрошености уља вриједност ТБН-а не смије пасти испод 50% вриједности свјежег уља. Уколико немамо нов узорак и не знамо почетну вриједност овај број се пореди с ТАН-ом и уколико су им вриједности приближне уље се мора замијенити. Нагли пад овог броја може да буде последица кориштења горива лошег квалитета (са великим процентом сумпора).

Садржај пепела (Асх Цонтент) Представља мјеру садржаја једињења метала и других неорганских компонената у уљу. Узорак се сагоријева по стандардном поступку и мјери садржај пепела по методама: ИСО 3987; АСТМ Д 874; ДИН 51768 и 51450. Ако се врши само сагоријевање онда је то оксидни пепео. Када се он третира сумпорном киселином добије се сулфатни пепео. Сулфатни пепео обично даје представу о садржају адитива (на бази метала Ца, Мг, Зн, Ба и др.) у флуиду. Методе: оксиди ДИН ЕН 7; сулфати ДИН 51575; гвожђе ДИН 51397; Ба, Ца, Зн по методи ДИН 51391; манган ДИН 51431; хлор ДИН 51577; фосфор АСТМ Д 1091; олово АСТМ Д 810; Сн, Си, Ал по АСТМ Д 811.
Садржај воде (Wатер Цонтент)

Садржај воду у флуидима се мјери по методам ДИН 51777 у ппм (дијелова на милион) или мг/кг. До појаве воде у уљу може доћи усљед:
- кондензације у току рада мотора (често вожња у градским условима, кратке релације на којим мотор не постигне радну температуру),
- цурење из система за хлађење због оштећених заптивки, пукотине у блоку мотора или због недовољно притегнуте главе мотора.


Према подацима доступним у литератури дозвољена количина воде у уљу је до 0,2 %.

Метали хабања (Wеар металс) Овом анализом се одређује присуство метала у уљу. Честице метала у уљу су јако абразивне и њихово присуство повећава хабање, а доводи и до убрзања процеса оксидације уља. У току лабораторијског испитивања врши се одређивање количине Фе (жељеза), Цр (хрома), Цу (бакра), Ал (алуминијума), Пб (олова), Сн (калаја). Метали који указују на потрошеност адитива су: Зн (цинк), Ца (калцијум), Ба (баријум), Мг (магнезијум). Уколико се у уљу појави већа количина На (натријум), К (калијум) или Б (бор) можемо сумњати на продор расхладне течности, јер се ови елементи налазе у расхладној течности. Повећан садржај Си (силицијум) или Ца (калцијум), који потичу из ваздуха (прашина) указује на неисправност филтера за ваздух.
ФТ-ИР: Продукти оксидације Органски спојеви, који су саставни дио мазива, при повишеним температурама и притисцима, а уз присуство кисеоника из ваздуха оксидирају при чему настају спојеви као што су: кетони, алдехиди, естери и киселине. Настале органске киселине се неутралишу адитивима који су саставни дио моторног уља, при чему се ти адитиви троше. Стварање киселих продуката доприноси згушњавању уља (повећање вискозитета) као и корозији металних дијелова. Утврђивање степена оксидације врши се примјеном ФТ-ИР спектрофотометрије.
Продукти нитратције Када се органски спојеви излажу дејству повишених температура и притисака у присуству азота и кисика, као што је то случај код мотора, долази до стварања азотних оксида као што су: НО, НО2 и Н2О4. С кондензованом водом стварају азотну киселину или се вежу за друге органске спојеве који доприносе згушњавању и стварању лакова на металним површинама. Висок ниво нитратације може указивати на неправилно подешен однос гориво / ваздух.
Сулфатација Продукти настали оксидацијом сумпора присутног у гориву при чему се стварају сумпорни оксиди СО2 и СО3 који у реакцији с водом стварају сумпорну киселину. Ови продукти доприносе стварању талога и лакова, а изазивају и корозију металних дијелова.
Чађ Повећана количина чађи у уљу може бити посљедица лошег сагоријевања горива. Код ЕГР (Еxхауст Гас Рецирцулатион) мотора један дио гасова с издувне гране се враћа у мотор чиме се у процес сагоријевања уводи одређена количина чађи и смање температура сагоријевања у мотору, што доприноси настајању чађи. Зато је код анализе уља из ових мотора појава већих количина чађи донекле и очекивана. Код свих других мотора она указује на проблеме у раду (непотпуно сагоријевање).
АПИ – (Америцан Петролеум Институте) Амерички нафтни институт је највеће америчко удружење произвођача нафте и природног плина. Представља око 625 корпорација укључених у производњу, прераду , дистрибуцију и остале дјелатности везане за нафтну индустрију.
АЦЕА - (Ассоциатион дес Цонструцтеурс Еуропéенс д’Аутомобилес) Представља удружење европских произвођача возила, које је 1991. године наслиједило пријашњи ЦЦМЦ (Цомите дес Цонструцтеурс д`Аутомобилес ду Марцхе Цоммун) и преузело ЦЦМЦ спецификације. Прве АЦЕА спецификације за моторна уља издате су крајем 1995. Год под ознаком АЦЕА Еуропеан Оил Сеqуенцес 1996.