Landing image
Ekologija

„Rafinerija ulja Modriča” a.d. posluje u skladu sa ekološkim standardima i ekološkom dozvolom koja je izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Rafinerija posluje u skladu sa standardom ISO 14001:2015 koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine, na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana, eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Pored toga, prilikom identifikacije i vrednovanja aspekata, u Rafineriji se razmatraju opšte grupe aspekata:

  • emisije u vazduh
  • ispuštanja u vodu
  • ispuštanje u zemljište
  • korišćenje resursa (voda, el.energija, sirovine, i sl.), te incidentne situacije

Ispuštanja u vazduh, vodu i zemljište nadležni u Rafineriji prate u skladu sa zakonkom regulativom Republike Srpske. Dodatno, u vlastitoj akreditovanoj Ispitnoj laboratoriji prati se kvalitet prečišćene otpadne vode koja se ispušta u površinski recipijent.

Kontrolišemo i kvalitet dimnih gasova iz postrojenja za sagorjevanje sopstvenim TESTO 350 XL uređajem za mjerenje sastava dimnih gasova.

Rafinerija posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane resornog ministarstva Republike Srpske. Zbog odgovarajućeg skladišnog prostora i posjedovanja postrojenja za mehanički tretman i energetsko iskorištenje otpadnih ( korištenih) ulja, Rafinerija ulja Modriča, posjeduje i Dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane resornog Ministarstva Republike Srpske.

U cilju rješavanja problema otpadnog materijala koji se generiše aktivnostima različitih procesa, razvijena je saradnja i ugovorom definisane obaveze ekološki prihvatljivog zbrinjavanja otpada sa ovlaštenim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Osnovu za planiranje poboljšanja zaštite životne sredine kao i za uspostavljanje posebnih ciljeva i programa upravljanja zaštitom životne sredine predstavlja Politika zaštite životne sredine.

Kao rezultat proklamovane Politike z.ž.s., Rafinerija razvija i gotove proizvode koji u potpunosti zadovoljavaju stroge ekološke zahtjeve tržišta. Tako se u proizvodnom programu Rafinerije nalaze eko proizvodi kao što su: OPTIMA ECO, OPTIMA ECO PLUS, TESTEROL BIO, BIO MAST 00.

EKOLOŠKI PROJEKTI

Kompanija segment očuvanja životne sredine smatra izuzetno važnim. Ekološki projekti, planovi i njihova realizacija direktno su vezani za aktivnosti usmjerene na stalno poboljšavanje kvaliteta procesa proizvodnje kao i smanjivanje ukupnih troškova poslovanja.

U prethodnom periodu realizovani su sljedeći ekološki projekti:

  • selektivno prikupljanje i zbrinjavanje svih vrsta otpada
  • proizvodnja električne energije na sopstvenoj fotonaponskoj elektrani
  • korištenje alternativnog goriva-otpadno (korišteno) ulje
  • podizanje i promocija ekološke svijesti zaposlenih radnika
  • održavanje sertifikata za standard ISO 14001
  • ugradnja rasvjetnih tijela manje potrošnje električne energije

Planirane aktivnosti u ovoj oblasti podrazumjevaju nastavak realizacije ekoloških projekata, praćenje, usvajanje i razradu zakonskih propisa i standarda kao i usklađivanje rada Rafinerije sa istim, smanjenje broja akcidenata i negativnog uticaja na životnu sredinu i jačanje industrijske bezbjednosti.