Landing image
Екологија

„Рафинерија уља Модрича” а.д. послује у складу са еколошким стандардима и еколошком дозволом која је издата од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Рафинерија послује у складу са ИСО стандардом 14001:2004 који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине, на начин да се испуне захтјеви важећих закона и прописа и заинтересованих страна, елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину.

Поред тога, приликом идентификације и вредновања аспеката, у Рафинерији се разматрају опште групе аспеката:

  • емисије у ваздух
  • испуштања у воду
  • испуштање у земљиште
  • коришћење ресурса (вода, ел.енергија, сировине, и сл.), те инцидентне ситуације

Испуштања у ваздух, воду и земљиште надлежни у Рафинерији прате у складу са законком регулативом Републике Српске. Додатно, у властитој акредитованој Испитној лабораторији прати се квалитет пречишћене отпадне воде која се испушта у површински реципијент.

Контролишемо и квалитет димних гасова из постројења за сагорјевање сопственим ТЕСТО 350 XЛ уређајем за мјерење састава димних гасова.

Рафинерија посједују дозволу за управљање отпадом издату од стране ресорног министарства Републике Српске. Због одговарајућег складишног простора и посједовања постројења за механички третман и енергетско искориштење отпадних ( кориштених) уља, Рафинерија уља Модрича, посједује и Дозволу за управљање отпадом издату од стране ресорног Министарства Републике Српске.

У циљу рјешавања проблема отпадног материјала који се генерише активностима различитих процеса, развијена је сарадња и уговором дефинисане обавезе еколошки прихватљивог збрињавања отпада са овлаштеним организацијама у земљи и иностранству.

Основу за планирање побољшања заштите животне средине као и за успостављање посебних циљева и програма управљања заштитом животне средине представља Политика заштите животне средине.

Као резултат прокламоване Политике з.ж.с., Рафинерија развија и готове производе који у потпуности задовољавају строге еколошке захтјеве тржишта. Тако се у производном програму Рафинерије налазе еко производи као што су: ОПТИМА ЕЦО, ОПТИМА ЕЦО ПЛУС, ТЕСТЕРОЛ БИО, БИО МАСТ 00.

ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКТИ

Компанија сегмент очувања животне средине сматра изузетно важним. Еколошки пројекти, планови и њихова реализација директно су везани за активности усмјерене на стално побољшавање квалитета процеса производње као и смањивање укупних трошкова пословања.

У претходном периоду реализовани су сљедећи еколошки пројекти:

  • селективно прикупљање и збрињавање свих врста отпада
  • производња електричне енергије на сопственој фотонапонској електрани
  • кориштење алтернативног горива-отпадно (кориштено) уље
  • подизање и промоција еколошке свијести запослених радника
  • одржавање сертификата за стандард ИСО 14001
  • уградња расвјетних тијела мање потрошње електричне енергије

Планиране активности у овој области подразумјевају наставак реализације еколошких пројеката, праћење, усвајање и разраду законских прописа и стандарда као и усклађивање рада Рафинерије са истим, смањење броја акцидената и негативног утицаја на животну средину и јачање индустријске безбједности.