Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

Standardi

BAS EN ISO/IEC 17025:2006

Da bi se osiguralo da će proizvodi koji se isporučuju krajnjim kupcima imati zadovoljavajući kvalitet, kao i da bi se na zahtjev kupaca mogao provjeriti kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržište i zadovoljiti zahtjeve važećih propisa u pogledu kvaliteta proizvoda, zaštite potrošača, bezbjednosti i zaštite okoline, Rafinerija ulja Modriča a.d. tokom 2002. godine pokreće aktivnosti na akreditovanju Ispitne laboratorije (po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006), kako za vlastite potrebe tako i za potrebe kupaca izvan matičnog preduzeća.

Ispitna laboratorija je Sertifikat o akreditaciji (No. LI-09-01) dobila 2004. godine, 2008. godine je izvršena i reakreditacija Ispitne laboratorije, a u junu 2012. godine i II reakreditacija Ispitne laboratorije. Ispitna laboratorija ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizičko-hemijskih ispitivanja tečnih naftnih goriva, naftnih proizvoda, kočionih tečnosti, rashladnih tečnosti i vode.

BS EN ISO 9001:2008

Rafinerija ulja Modriča a.d. je uspostavila, dokumentovala, implementirala, održava i stalno unapređuje Sistem mendžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda BS EN ISO 9001:2008. Upravljanje kvalitetom u Rafineriji ulja Modriča je zasnovano na procesnom pristupu u upravljanju, pri čemu su identifikovani svi procesi koji imaju uticaj na kvalitet proizvoda i kvalitet poslovanja preduzeća. Na taj način dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom su obuhvaćene aktivnosti svih procesa kao što su:

  • procesi upravljanja preduzećem, proces marketinga, razvoja, nabavke, skladištenja materijala i proizvoda, proizvodnje maziva, proizvodnje baznih ulja, prodaje, obezbjeđenja kvaliteta, procesi podrške i procesi opštih poslova.

Rafinerija ulja Modriča a.d. je 2001. godine implementirala Sistem upravljanja kvalitetom i zadovoljava zahtjeve standarda BS EN ISO 9001:2008, sertifikat No-BEO0170227. U 2013. godini izvršena je IV resertifikacija ovog standarda.

BS ISO 14001:2004

Kao kompanija koja je svjesna svoje odgovornosti za obezbjeđenje zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, Rafinerija ulja Modriča a.d. aktivnosti identifikovanih procesa planira u skladu sa zahtjevima implementiranog sistema menadžmenta zaštitom životne sredine.

Naša kompanija primjenjuje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtjevima ISO 14001:2004 u cilju:

  • upravljanja svojim procesima na način da se ispune zahtjevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana,
  • eliminisanja, smanjenja i stavljanja pod kontrolu aspekata koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Sertifikaciju prema zahtjevima standarda BS ISO 14001:2004 Rafinerija ulja Modriča a.d. je izvršila 2010. godine kada je i dobijen sertifikat za Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine No-BEO0170227/A. U 2013. godini izvršena je I resertifikacija ovog standarda.

REACH

Rafinerija ulja Modriča a.d. osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a ispunjavanje svih propisa koji proizilaze iz REACH Uredbe o registraciji hemijskih supstanci u proizvodima garancija su da se zadovoljavaju svi kriterijumi iz oblasti zaštite okoline i ljudskog zdravlja, kao i kretanja hemikalija i hemijskih proizvoda.

HACCP

Rafinerija ulja Modriča a.d. posjeduje Sertifikat za kvalitet hrane koju pruža svojim radnicima, ali i posjetiocima u sopstvenom Hotelu „Majna“. Hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osjetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sve u cilju da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbjedan za njegovo zdravlje.

OHSAS 18001:2008

OHSAS standardom utvrđuju se zahtjevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednošću na radu koji nam omogućuje da razvijemo i primijenimo politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o OH & S rizicima.

Aktivnosti na uvođenju ovog standarda su u toku.

ISO 50001:2011

Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za sistem menadžmenta energijom (EnMS) koji nam omogućuju da razvijemo i primijenimo energetsku politiku i da uspostavimo opšte i posebne ciljeve i akcione planove koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije koje se odnose na značajno korišćenje energije.

Aktivnosti na uvođenju ovog standarda su u toku.